ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

— Παιδεία για όλους

— Πραγματική πρόσβαση όλων στη δωρεάν παιδεία

Τι μπορεί και πρέπει να κάνει ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού για την Παιδεία:

Η παιδεία είναι αρμοδιότητα της Πολιτείας, δηλ. της κεντρικής διοίκησης. Ο Δήμος μπορεί, όμως, να επηρεάσει σημαντικά το επίπεδο των συνθηκών στα σχολεία μας, σε υποδομές και δραστηριότητες επιπλέον του αναλυτικού προγράμματος. Η διάθεση χώρων – αιθουσών για πολιτιστικές ή μορφωτικές εκδηλώσεις, η διάθεση κονδυλίων για εξοπλισμό των εργαστηρίων, για μουσικά όργανα, για όργανα γυμναστικής, η διαμόρφωση βιώσιμων και λειτουργικών προαύλιων χώρων, η επαρκής κάλυψη των λειτουργικών και επισκευαστικών αναγκών των σχολείων μας είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου. Όλα αυτά είναι καθοριστικά για την καλή λειτουργία των σχολείων μας, γιατί οι υποδομές και ο εξοπλισμός παίζουν καθοριστικό ρόλο στο επίπεδο της παιδείας.

Η οργάνωση υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, σε θέματα πολιτισμού και αθλητισμού μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου, σε συνεργασία με τους συλλόγους και την Ένωση γονέων μπορεί να βελτιώσει τις προοπτικές σφαιρικής μόρφωσης της νεολαίας.

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, η οποία έχει, εκ του νόμου, πολύ μεγάλες αρμοδιότητες, πρέπει, επιτέλους, να λειτουργήσει, να συνεδριάζει τακτικά και να έχει στη σύνθεσή της ανθρώπους του Δήμου μας με γνώση και εμπειρία στα θέματα των σχολείων μας και όχι τους κομματικούς ή παραταξιακούς φίλους.

Αντίστοιχα με την παιδεία, πρέπει να στηριχθεί και ο αθλητισμός, σε οργάνωση και υποδομές. Η παιδεία και ο αθλητισμός προσδιορίζουν, σε μεγάλο βαθμό, το πολιτισμικό επίπεδο ενός τόπου. Με το πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει ο Δήμος μας, δεν μπορεί και δεν πρέπει να υστερούμε σε πολιτισμικό επίπεδο.

Οι ανάγκες βελτίωσης και πιθανής διεύρυνσης των υποδομών, πρέπει να προκύψουν από συστηματική αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και επιστημονικής τεκμηρίωσης του μεγέθους του μελλοντικού μαθητικού πληθυσμού. Μια πρώτη προσέγγιση από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, δίνει την παρακάτω εικόνα για τις εκπαιδευτικές μονάδες του Δήμου μας.

Ι ). Εκπαιδευτικές Μονάδες (Σχολεία) – Αίθουσες

 1). ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Υπάρχουν 3 Νηπιαγωγεία στον Παπάγο με 147 παιδιά και 5 Νηπιαγωγεία στον Χολαργό με 259 παιδιά , συνολικά 416 νήπια και ελάχιστα προνήπια,τα οποία εξωθούνται σε παιδικούς σταθμούς και ιδιωτικά Νηπιαγωγεία. Τα υπάρχοντα τμήματα λειτουργούν με τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό, γεγονός που υποβαθμίζει την ποιότητα της εκπαίδευσής τους. Δεν ελέγχονται και δεν παιδαγωγούνται 22-25 νήπια σε μία τάξη.

Απαιτούνται δύο ακόμη νηπιαγωγεία στον Χολαργό και ένα στου Παπάγου, δυναμικότητας περίπου 150 νηπίων και προνηπίων, για να απορροφήσουν τα προνήπια και να αποσυμφορήσουν τα υπάρχοντα τμήματα.

2). ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Υπάρχουν 3 Δημοτικά στον Παπάγο με 733 παιδιά και 6 Δημοτικά στον Χολαργό με 1.118 παιδιά , συνολικά 1.851 παιδιά. Ήδη υπάρχει σοβαρή έλλειψη αιθουσών. Καταργούνται αίθουσες μουσικής και ζωγραφικής και αίθουσες εκδηλώσεων μετατρέπονται, εν μέρει, σε αίθουσες διδασκαλίας. Προκάτ-αίθουσες που τοποθετήθηκαν για να λύσουν προσωρινά τα προβλήματα στα σχολεία, έχουν γίνει μόνιμη κατάσταση.

Απαιτείται μία ακόμη μονάδα για να καλύψει τις ήδη υπάρχουσες ανάγκες αιθουσών, αλλά και την συνεχώς αυξανόμενη τάση προσέλευσης μαθητών από την ιδιωτική εκπαίδευση.

3). ΓΥΜΝΑΣΙΑ – ΛΥΚΕΙΑ

Υπάρχουν ένα Γυμνάσιο και ένα Λύκειοστον Παπάγο με 655 παιδιά και 2 Γυμνάσια και 2 Λύκειαστον Χολαργό με 1.090 παιδιά , συνολικά 1.745 παιδιά. Εδώ δεν έχουμε, σήμερα,οξυμένα προβλήματα αιθουσών. Υπάρχουν, βέβαια, προκάτ αίθουσες και έλλειψη εργαστηρίων(τεχνολογίας, φυσικής, χημείας). Οι ελλείψεις αυτές, σήμερα, δεν θεμελιώνουν την ανάγκη νέας εκπαιδευτικής μονάδας. Πάντως, η αύξηση του μαθητικού δυναμικού στις κατώτερες βαθμίδες θα εμφανιστεί, σύντομα, και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ένα σχόλιο για το μαθητικό δυναμικό:

Η αύξηση στο μαθητικό δυναμικό των Δημοτικών δεν είναι μεγάλη, αλλά δεν αποτυπώνει την πραγματική ζήτηση. Ο σχεδόν σταθερός αριθμός μαθητών στα 7 από τα 9 δημοτικά σχολεία δηλώνει εξάντληση κτιριακού δυναμικού και όχι εξάντληση ζήτησης. Το 1ο Παπάγου είχε δυνατότητα νέων αιθουσών διδασκαλίας και εμφάνισε μεγάλο ποσοστό αύξησης (70 μαθητές – 30%)

ΙΙ ).   Εργασίες επισκευών – συντήρησης σχολείων

 Οι συνολικές άμεσες ανάγκες για επισκευές και κτιριακή συντήρηση των σχολείων μας, σύμφωνα με προκοστολόγηση, με βάση τα αναλυτικά στοιχεία των Δ/ντών και των Συλλόγων Γονέων, το 2012, ήταν περίπου 500.000 ευρώ. Ο πίνακας αυτός είχε γνωστοποιηθεί στον Δήμο (Τεχνική Υπηρεσία, Σχολικές Επιτροπές, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης).

Η οικονομική συνεισφορά στα σχολεία μας είναι:

Σχολικές Επιτροπές :

για το σύνολο τριετίας 2011-2013 και από τις δύο Σχολ. Επιτροπές

= 144.559,00 ευρώ (50.000€ το χρόνο)

Δύο εργολαβίες (μία για πρωτοβάθμια και μία για δευτεροβάθμια εκπαίδευση), με καθαρή δαπάνη εργασιών που δεν υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ η κάθε μία. Σύνολο μικρότερο από 120.000ευρώ.

Σύνολο συνεισφοράς στα σχολεία μας, ανά έτος,για επισκευές και κτιριακή συντήρηση, μικρότερο από 170.000 ευρώ.

Με δεδομένο το αρχικά προσδιορισμένο μεγάλο έλλειμμα (2012) και τις συνεχώς εμφανιζόμενες νέες ανάγκες συντήρησης ( φθορές λόγω χρόνου, ζημιές χρήσης, φθορές από υγρασίες λόγω μη έγκαιρης επισκευής, φθορές από παραβατικές συμπεριφορές, κλπ.) συνάγεται το συμπέρασμα ότι η ετήσια συνεισφορά είναι ανεπαρκής για να βελτιώσει την σημερινή κατάσταση των σχολείων μας.

ΙΙΙ ).Λειτουργικές ανάγκες – πάγια έξοδα σχολείων

Για καθαρίστριες, σχολικούς τροχονόμους, θέρμανση, ΔΕΗ, ΙΚΑ, αναλώσιμα και όλα τα άλλα έξοδα των σχολείων μας, από την πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή διατίθενται περίπου 200.000€ το χρόνο για 17 μονάδες και από την δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπήλιγότερα από 100.000€ το χρόνο για 6 μεγάλες μονάδες (από συγχώνευση). Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν καλύπτουν τις ανάγκες των σχολείων μας, σημειώνοντας εδώ και την μείωση 60% στην χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών.

This entry was posted in ΑΡΘΡΑ, ΘΕΣΕΙΣ and tagged . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s